Misja i Strategia

Misja i Strategia

Misja i Strategia Rozwoju Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na lata 2023-2030

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi jest jedną z najstarszych niepublicznych uczelni w Polsce, powstałą w 1994 roku. Od momentu swojego powstania SAN aspiruje do miana Uczelni otwartej na nowe wyzwania naukowe i edukacyjne, promującej ideę nowoczesnego nauczania z poszanowaniem wielowiekowej tradycji akademickiej, kształcąc studentów na potrzeby regionalnego, krajowego i globalnego rynku pracy. Szczególne znaczenie ma tutaj – nadal aktualna – idea Procesu Bolońskiego, wpisującego się w Strategię Europa 2020, czyli strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. W tym duchu Uczelnia wyposaża studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji. Realizując szeroko pojęty misyjny proces edukacyjny, Uczelnia dąży do kształtowania postaw studentów w duchu poszanowania praw człowieka wypływających z godności osoby ludzkiej, patriotyzmu, wrażliwości na los społeczeństwa i poszczególnych jednostek, szacunku dla państwa, jego instytucji i obywateli, tolerancji oraz odpowiedzialności i rzetelności przy pełnieniu różnych ról społecznych. Kształci studentów zdolnych do tworzenia nowych wartości społecznych, kulturowych i ekonomicznych.

Teraźniejszość ulega daleko idącym przeobrażeniom. Trzecia dekada nowego tysiąclecia zapisuje się na kartach historii zmianami w postrzeganiu człowieka i otaczającej go rzeczywistości, pandemiami i agresywnymi wojnami. Dokonujaca się ewolucja duchowa człowieka, ogromny postęp techniczny, pęd życia i narastające problemy społeczne wymuszają pytanie o rolę i miejsce ośrodków akademickich w zmieniającej się rzeczywistości, w warunkach postępującej globalizacji i internacjonalizacji procesów edukacyjnych w Polsce, Europie i na świecie.

Społeczna Akademia Nauk, podejmując w całej rozciągłości wyzwania, jakie stawia współczesność, tworzy własną podmiotowość oraz niepowtarzalną tożsamość poprzez ewaluację własnej misji i strategii działania oraz rozwoju.

Wizja i misja Uczelni

Społeczna Akademia Nauk postrzega samą siebie jako instytucję misyjną przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz swojemu otoczeniu. Głównym celem jej działania jest służenie społeczeństwu poprzez gromadzenie i wzbogacanie wiedzy oraz wszechstronne kształcenie studentów, by w przyszłości mogli w swym rozwoju osobistym i zawodowym sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym XXI wieku. Na bazie powyższej wizji Uczelnia tworzy swą własną niepowtarzalną tożsamość i podmiotowość, a tym samym buduje fundamenty misyjne. Dlatego też wizja Uczelni nieustannie przeplata się i łączy z jej misją.

W swej misji Społeczna Akademia Nauk dąży do utrzymania na wysokim poziomie jakości prowadzonych badań naukowych, wysokich standardów jakości w procesie kształcenia studentów, a zwłaszcza w sferze rozwiązywania problemów i podejmowania ryzyka jako wartości dodanej na polu zawodowym i osobistym.

Pragniemy, aby Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi wpływała na rozwój współczesnego nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki oraz aby była atrakcyjnym miejscem studiowania, pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości studentów, miejscem umożliwiającym realizację ich aspiracji.

Uczelnia w swej wizji pragnie, aby dyplom Społecznej Akademii Nauk stanowił wartość nieprzemijającą i był powodem do dumy i satysfakcji zarówno w dniu ukończenia studiów, jak i w przyszłości. Chcemy tworzyć atmosferę sprzyjającą poszerzaniu wiedzy, promowaniu nowych trendów i badań naukowych, a także rozwijaniu umiejętności zawodowych oraz budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni, studentami, jak również bliższym i dalszym otoczeniem społeczno-gospodarczym. W tym celu Uczelnia dokłada troski o pielęgnowanie tradycji akademickich. Kładzie nacisk na pięć elementarnych wartości płynących z etosu akademickiego: prawdę, dobro wspólne, piękno, szacunek do drugiego człowieka oraz bezinteresowną pomoc i zaangażowanie. Nauczyciel akademicki, jako mistrz i dydaktyk, poprzez swoją postawę naukową i moralną ma przekazywać studentom zamiłowanie do tych wartości, a Uczelnia jest ich strażnikiem, bowiem bez tych wartości nie może poprawnie funkcjonować żadna społeczność, w tym również społeczność akademicka. Nieustanne pielęgnowanie w Uczelni tych uniwersalnych wartości i trwanie przy nich tworzy ze społeczności akademickiej SAN (wykładowców, innych pracowników oraz studentów) prawdziwą wspólnotę – środowisko akademickie Społecznej Akademii Nauk.

Misją Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi jest kształcenie studentów w duchu wartości akademickich w pryzmacie wolności, otwartości, uczciwości, samodzielności, szacunku i tolerancji przy zachowaniu solidarności międzypokoleniowej, odważnie odpowiadających na wyzwania współczesnego świata. Uczelnia dąży do kształcenia konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy odpowiedzialnych społecznie profesjonalistów zdolnych sprostać wymaganiom kolejnych dekad XXI wieku, przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych o znacznej doniosłości oraz realizacji badań – służąc tym samym społeczeństwu i nauce. Uczelnia w swej misji pragnie stać się depozytariuszem wiedzy i wartości ogólnoludzkich, a także swoistym inkubatorem umiejętności, kompetencji społecznych oraz talentów. 

Wizja rozwoju Uczelni na lata 2023–2030

Wizja rozwoju Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi dotyczy wszystkich aspektów jej funkcjonowania i odnosi się do jej stanu pożądanego na rok 2030. Oznacza to, że Uczelnia jest:

 1. rozpoznawalnym i cenionym na arenie krajowej i międzynarodowej ośrodkiem nowych trendów i twórczej myśli naukowej w wybranych dyscyplinach naukowych realizującym projekty badawcze o wysokiej randze naukowej;
 2. uczelnią akademicką, z uprawnieniami doktorskimi i habilitacyjnymi, rozwijającą badania naukowe na wysokim poziomie, z dużym ukierunkowaniem na badania interdyscyplinarne, wpisujące się w najnowsze trendy światowej nauki;
 3. ośrodkiem promieniowania kultury, łączącym tradycję ze współczesnością, stojącym na straży wartości akademickich, wolnym od dyskryminacji i uprzedzeń;
 4. ośrodkiem wychodzącym naprzeciw wyzwaniom przyszłości zmieniającego się świata, działającym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, służącym społeczności lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej;
 5. ośrodkiem współpracującym z regionalnymi podmiotami gospodarczymi, samorządami i instytucjami publicznymi, wyznaczającym oraz wspierającym procesy rozwojowe i kulturotwórcze w Łodzi oraz w innych miastach, w których Uczelnia ma swoje filie, przyczyniającym się tym samym do rozwoju społecznego, technologicznego, nowoczesnego biznesu oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 6. wartym zaufania ośrodkiem edukacyjnym dbającym o najwyższą jakość na wszystkich etapach procesu kształcenia, wyróżniającym się bogatą i różnorodną ofertą kształcenia, dostosowaną do potrzeb społeczno-gospodarczych;
 7. swoistym inkubatorem przedsiębiorczości i kompetencji ukierunkowanym perspektywicznie na potrzeby rynku pracy, zwłaszcza w zakresie samodzielnego rozwijania własnych możliwości w aspektach zawodowych tudzież społecznych;
 8. miejscem, gdzie autonomia, różnorodność, otwartość, prawda, uczciwość, rzetelność, tolerancja i odpowiedzialność są urzeczywistniane w sposób synergiczny;
 9. ośrodkiem charakteryzującym się podmiotowością wspólnoty akademickiej – pracowników, studentów i doktorantów, dbającym o warunki pracy i nauki oraz o najwyższy etos pracodawcy, naukowca, nauczyciela akademickiego, studenta oraz absolwenta;
 10. prężną szkołą wyższą otwierającą nowe kierunki studiów we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym i uzyskującą kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinach i dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Uczelni.

Strategia rozwoju Uczelni na lata 2023–2030

Realizacja misji i wizji przyszłości Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi została oparta na pięciu głównych celach strategicznych jako priorytetowych na lata 2023–2030.
Cel strategiczny 1: Wzmocnienie pozycji Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi jako znaczącego ośrodka naukowego.
Cel strategiczny 2: Podnoszenie standardów nowoczesnego i efektywnego kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
Cel strategiczny 3: Wzmocnienie i rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Cel strategiczny 4: Rozwój kapitału społecznego Uczelni i doskonalenie systemu zarządzania.
Cel strategiczny 5: Rozwój umiędzynarodowienia Uczelni.
Cel strategiczny 6: Umocnienie silnej pozycji ekonomicznej Uczelni oraz modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej.

Osiągnięcie założonych celów strategicznych wymaga określonych działań strategicznych i stałego monitorowania funkcjonowania poszczególnych obszarów działalności Uczelni. Obszary działania w zakresie przyjętych celów strategicznych to:

Obszar 1 w zakresie wzmocnienia pozycji Uczelni jako wiodącego ośrodka naukowego

Obszar działań strategicznych w zakresie wzmocnienia pozycji Uczelni jako wiodącego ośrodka naukowego do 2030 roku obejmuje następujące zadania:

 • redefiniowanie kluczowych obszarów badawczych SAN oraz wdrożenie systemu finansowo-organizacyjnego wspierania rozwoju badań w tych obszarach, a w szczególności stymulowanie procesów rozwoju dotychczas istniejących w Uczelni szkół naukowych koncentrujących się na problematyce nauk społecznych, humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz inżynieryjno-technicznych;
 • rozwijanie badań naukowych o wysokim potencjale kulturotwórczym i wdrożeniowym, wspierających zrównoważony rozwój gospodarki;
 • przyswajanie wyników badań prowadzonych na świecie, popularyzowanie nauki i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy;
 • rozwój potencjału kadry badawczej, w tym:
 • wdrożenie polityki zatrudnienia sprzyjającej pozyskiwaniu naukowców oraz młodych pracowników badawczo-dydaktycznych o dużym potencjale rozwojowym;
 • rozwój systemów motywacyjnych kadry naukowej i badawczo-dydaktycznej celem zwiększenia efektywności aplikacyjnej i udziału pracowników w prowadzeniu badań rozwojowych indywidualnych i zespołowych finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • wzmocnienie działań prowadzących do zwiększenia liczby uzyskiwanych stopni naukowych przez kadrę akademicką (doktora i doktora habilitowanego), a w szczególności opracowanie ścieżki rozwoju dla pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • zwiększenie liczby projektów badawczych wykonywanych wspólnie z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz badawczymi, a także zwiększenie rozpoznawalności badań naukowych prowadzonych w Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej;
 • promowanie wyników badań naukowych, w tym ich publikowanie w renomowanych czasopismach naukowych oraz podniesienie rangi czasopism i serii wydawniczych Wydawnictwa Społecznej Akademii Nauk;
 • zwiększenie eksperckiej roli Uczelni poprzez tworzenie i promowanie usług ekspercko-doradczych;
 • rozbudowa oraz wzmocnienie pozycji i roli Biblioteki jako centrum wiedzy i informacji naukowej.

Obszar 2 w zakresie podnoszenia standardów kształcenia na poszczególnych poziomach PRK dla szkolnictwa wyższego

Obszar działań strategicznych w zakresie podnoszenia standardów kształcenia obejmuje zadania odnoszące się do pełnego spektrum działalności edukacyjnej i wszystkich elementów procesu edukacyjnego. Są to:

 • orientacja na studenta w polityce jakości kształcenia;
 • modelowanie różnorodnej oferty edukacyjnej obejmującej wszystkie formy kształcenia i uczenia się, zgodnej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym poszukiwanie nowych obszarów kształcenia celem wzmacniania przewagi konkurencyjnej SAN na rynku edukacyjnym oraz wspierania procesów rozwojowych i kulturotwórczych w regionie i kraju, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju;
 • wzmocnienie uniwersyteckiego charakteru kształcenia, w tym kształcenia praktycznego, m.in. poprzez doskonalenie programów studiów, ze szczególnym uwzględnieniem ich interdyscyplinarności, metod dydaktycznych i ewaluacji efektów uczenia się;
 • korzystanie z bogatego doświadczenia ekspertów instytucji akredytujących i certyfikujących, w tym wdrażanie sugestii i uwag PKA formułowanych w trakcie wizytacji akredytacyjnych;
 • zwiększenie elastyczności poszczególnych programów studiów;
 • umiędzynarodowienie programów studiów, m.in. poprzez zwiększenie wprowadzonej do poszczególnych programów studiów prowadzonych w języku polskim liczby zajęć anglojęzycznych;
 • opracowanie i wdrożenie planu pozyskiwania talentów w trakcie rekrutacji na studia oraz wdrożenie programu tutoringu akademickiego dla utalentowanych studentów i doktorantów;
 • rozwój kwalifikacji merytorycznych i metodycznych kadry dydaktycznej oraz rozwój i doskonalenie nowoczesnych technologii dydaktycznych;
 • przenoszenie wyników prowadzonych na Uczelni badań naukowych do procesu kształcenia studentów;
 • indywidualizacja ścieżek kształcenia studentów i zwiększenie ich aktywności naukowej m.in. poprzez:
  • indywidualne podejście do potrzeb, umiejętności, zainteresowań i oczekiwań każdego studenta;
  • kształtowanie u studentów umiejętności dociekania źródeł problemów oraz poszukiwania alternatywnych sposobów ich rozwiązywania;
  • wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych pozwalających na świadome i sprawne funkcjonowanie w złożonej rzeczywistości społecznej;
  • stworzenie studentom korzystnych warunków do realizowania programu studiów oraz samodzielnego uczenia się, w tym do rozwijania własnych pasji i zainteresowań oraz podejmowania wszelkiego rodzaju inicjatyw wykraczających poza program studiów (wolontariaty, przynależność do kół naukowych, uczestnictwo w konferencjach tudzież seminariach nieobjętych programem studiów itp.), a także angażowanie studentów i doktorantów w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Uczelni oraz organizację konferencji studenckich i doktoranckich;
  • tworzenie studentom z niepełnosprawnościami warunków równego współuczestnictwa w procesie kształcenia, w tym dalsza likwidacja barier architektonicznych, zakup nowoczesnego sprzętu, specjalistycznego oprogramowania czy literatury naukowej – wspomagających edukację osób z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi;
  • doskonalenie procesów planowania i ewidencji zajęć;
 • rozwój oferty studiów podyplomowych i innych form kształcenia wynikających z oczekiwań społecznych zgodnie z ideą edukacji ustawicznej;
 • daleko idące upraktycznienie studiów o profilu praktycznym, w tym:
  • stworzenie mechanizmów pozyskiwania do grona kadry dydaktycznej SAN doświadczonych praktyków o znaczącej pozycji i renomie zawodowej;
  • tworzenie studentom właściwych warunków do zdobycia niezbędnej praktyki związanej z ich kierunkiem studiów i certyfikowania umiejętności;
  • organizację zawodowych praktyk studenckich i staży zawodowych;
  • systematyczne monitorowanie oczekiwań pracodawców;
  • wspieranie studentów w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej i zarządzaniu nią;
  • budowanie więzi z absolwentami Uczelni w celu doskonalenia oferty edukacyjnej i monitorowania ich karier.
 • położenie nacisku na kształtowanie u wszystkich studentów uniwersalnych wartości, umiejętności i kompetencji społecznych pożądanych na rynku pracy, w tym:
  • wprowadzenie do treści programowych poszczególnych programów studiów elementów pozwalających na realizację przyjętych przez Uczelnię wartości wypływających z etosu akademickiego, w tym kształtowanie u studentów etycznych postaw i zaangażowania obywatelskiego;
  • kształtowanie u studentów umiejętności w zakresie łączenia faktów i krytycznej oceny rzeczywistości;
  • kształtowanie wśród studentów umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i zarządzania konfliktem, współpracy i kierowania pracą zespołową,
  • kształtowanie u studentów umiejętności radzenia sobie ze stresem i działania pod presją;
  • rozwijanie u studentów kreatywności i przedsiębiorczości, w tym kształtowanie umiejętności zwiększających szanse zatrudnienia w wyuczonym zawodzie i wyposażenie studentów w niezbędne kompetencje zawodowe, w oparciu o przewidywany rozwój w danym obszarze i związane z tym potrzeby społeczno-gospodarcze;
  • promowanie otwartości na świat, szacunku dla innych, wrażliwości na kulturę i dyskurs publiczny;
  • uświadamianie studentom potrzeby i znaczenia ustawicznego rozwoju;
 • budzenie wśród studentów wrażliwości na środowisko naturalne i globalną problematykę zrównoważonego rozwoju;
 • wzrost skuteczności działania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia i wzmocnienie kultury jakości z poszanowaniem wartości akademickich, w tym dążenie do efektywnej ewaluacji zajęć dydaktycznych, której wyniki będą przekładać się na rzeczywiste podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych, a tym samym osiąganie przez studentów efektów uczenia się;
 • doskonalenie metod weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się oraz podnoszenie poziomu prac dyplomowych;
 • doskonalenie procesów monitorowania jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego;
 • doskonalenie systemu wsparcia dla studentów poprzez:
  • kształtowanie przyjaznego środowiska akademickiego oraz stwarzanie dogodnych warunków kształcenia;
  • doskonalenie systemu wsparcia studentów w kontaktach z otoczeniem społeczno-gospodarczym studentów, w tym doskonalenie i intensyfikacja działań Biura Karier Studenckich poprzez m.in. zwiększenie liczby konsultacji z doradcami zawodowymi, organizację szkoleń i warsztatów pozwalających na doskonalenie umiejętności związanych z wejściem na rynek pracy oraz specjalistycznych certyfikowanych kursów kwalifikacyjnych dających specjalistyczne uprawnienia zawodowe;
  • doskonalenie systemu stypendialnego oraz rozwój innych form wsparcia materialnego studentów;
  • podnoszenie poziomu zaspokajania potrzeb studentów z niepełnosprawnościami;
  • podnoszenie poziomu wsparcia studentów zagranicznych, a w szczególności otoczenie troską studentów z regionów objętych wojnami i kataklizmami, w tym zapewnienie możliwości korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej;
  • wspieranie inicjatyw proponowanych przez studentów.

Obszar 3 w zakresie wzmocnienia i rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni

 • rozwijanie form współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym opiniowania i współtworzenia programów studiów;
 • dbałość o utrzymanie i stałe zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu tworzenia nowych miejsc praktyk i staży zawodowych;
 • wspomaganie transferu wyników badań do praktyki społecznej i gospodarczej, zwłaszcza tych realizowanych w ramach szkół naukowych i instytutów badawczych oraz komercjalizacji osiągnięć badawczych;
 • wspomaganie wiedzą ekspercką organizacji, instytucji, urzędów administracji samorządowej;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji społecznej;
 • wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
 • rozwijanie współpracy z absolwentami Uczelni.

Obszar 4 w zakresie rozwoju kapitału społecznego Uczelni i doskonalenia systemu zarządzania

 • podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej;
 • udoskonalenie systemów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej;
 • stały rozwój infrastruktury lokalowej i dydaktyczno-badawczej;
 • dostosowanie struktury zarządczej do aktualnych zadań uczelni;
 • rozwój uczelni jako atrakcyjnego i przyjaznego miejsca pracy i nauki;
 • wsparcie absolwentów Uczelni w podnoszeniu kwalifikacji i ewaluacji ścieżek zawodowych i rozwojowych;
 • poszukiwanie i wprowadzanie nowych rozwiązań prowadzących do wzmocnienia kultury współpracy, życzliwości i zaufania oraz przestrzegania standardów etycznych w relacjach ze studentami i pracownikami SAN;
 • dążenie do stworzenia przestrzeni do działań nowatorskich i niekonwencjonalnych.

Obszar 5 w zakresie rozwoju umiędzynarodowienia uczelni

 • wykorzystywanie wyników badań naukowych prowadzonych w świecie i rozwój własnej działalności naukowej przy współpracy z ośrodkami zagranicznymi;
 • przygotowanie polskich studentów do funkcjonowania w globalnej społeczności oraz pozyskiwanie studentów zagranicznych z różnych regionów świata;
 • zwiększenie wymiany międzynarodowej (mobilności) pracowników i studentów, a tym samym umożliwienie studentom zdobywania wiedzy i doświadczenia w wielokulturowym środowisku;
 • wsparcie kompetencji językowych pracowników, zwiększenie liczby zajęć realizowanych w języku angielskim na poszczególnych polskojęzycznych kierunkach studiów oraz uruchamianie programów studiów prowadzonych wyłącznie w językach obcych;
 • zwiększenie liczby studentów odbywających część studiów za granicą oraz studentów zagranicznych odbywających studia w całości lub część studiów w SAN;
 • utrzymanie i pozyskiwanie nowych partnerskich instytucji naukowych i edukacyjnych z całego świata.

Obszar 6 w zakresie wzmacniania pozycji ekonomicznej Uczelni oraz modernizacji infrastruktury naukowo-dydaktycznej

 • doskonalenie efektywności zarządzania zasobami Uczelni oraz stabilności jej finansowania;
 • rozwijanie infrastruktury wspierającej proces dydaktyczny, zwłaszcza w zakresie tworzenia centrów symulacji, uruchamiania i doposażania laboratoriów i pracowni.